Шановні колеги,

 

Вийшов черговий (31)  випуск збірника «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін». Це фаховий у галузі політології журнал категорії "Б"

 

 З організаційних питань просимо звертатися за електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">sj.politicalsciences@gmail.com

 

 

Публікації доктора політичних наук, професора Горбатенка. В.П. за 2019-2021 роки

Публікації доктора політичних наук, професора  Володимира Павловича Горбатенка  за 2019-2021 роки

      

$ 11.     Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації: монографія / За ред. І. О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2019. 288 с. (У співавторстві. Співавтори Батанова Н. М., Коваленко А. А., Кресіна І. О., Кукуруз О. В., Сотник А. Л., Стойко О. М., Тарасюк В. М., Ходаківський М. Д., Явір В. А.). http://idpnan.org.ua/files/vidavnicha_diyalnist/pravova-politologiya---problemi-kontseptualizatsiyi-ta-institutsionalizatsiyi.pdf

$1 2.     Горбатенко В. П. Політичне прогнозування : опорний конспект лекцій / Упорядник : доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології В. П. Горбатенко. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. 48 с.

$ 13.     Горбатенко В. П. Політична аналітика : опорний конспект лекцій / Упорядник : доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології В. П. Горбатенко. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. 47 с.

$1 4.    Горбатенко В. П., Горбатенко І. А., Таран Я. А. Політична аналітика: Навчально-методичний посібник для аспірантів / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ: Логос, 2020. 100 с.  

$1 5.    Горбатенко В. П., Кукуруз О. В. Польська академія наук і мистецтв: історія становлення, особливості функціонування, співпраця з Україною. Правова держава. Випуск 29. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2018. – С. 354 – 362. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/566739.pdf

6. 6.    Бабкіна О. В., Горбатенко В. П. Між минулим і майбутнім: відповідальність інтелектуалів за соціально-політичні перетворення (співавтор – Бабкіна О. В.). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін» / відп. ред. О. В. Бабкіна. — Випуск 24: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 3 -10. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25238

$1 7.     Горбатенко В. П. Понятійно-категоріальна основа осмислення політико-правової дійсності. Політологічний вісник: збірник наукових праць / голов. ред. В. Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ: ТОВ «Вадекс», 2019. Вип. 82. С. 18 – 28. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pv%5F2019%5F82%5F4

$1 8.     Горбатенко В. П. Принципи політико-правових досліджень. Правова держава. Випуск 31. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2020. С. 452 – 460. http://pravova-derzhava.org.ua/en/issues/pravova-derzhava.-volume-31-_2020_1.html

9.   Горбатенко В. П., Кукуруз О. В. Конструювання політико-правової реальності: теорія, методологія, практика. Правова держава. Випуск 32. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. 2021. С. 475 – 481. http://pravova-derzhava.org.ua/ua/zmist-nomeriv/pravova-derjava.-vipusk-32-_2021_.html

 

Робота секції "Політичні науки" студентської конференції "Освіта і наука 2021".

2187

7 квітня 2021 року відбулося секційне засідання кафедри політичних наук студентської наукової конференції "Освіта і наука 2021". Під час роботи секції виступило близько 20 виступаючих. Реалізуючи принцип безперервної освіти у роботі секції взяли участь студенти усіх освітніх рівнів: "бакалавр", "магістр", "доктор філософії". У роботі секції взяли участь: декан факультету політології та права професор Богдан Іванович Андрусишин, завідувачка кафедри політичних наук професор Ольга Володимирівна Бабкіна, заступник декана факультету політології і права з виховної та наукової роботи доцент Анна Анатоліївна Карнаух,  інші викладачі кафедри, а головне наші шановні колеги: студенти, аспіранти кафедри політичних наук.

cc9

Програма секції «Політичні науки»

Берзін Олександр Віталійович - «Основні риси доктрини неоконсерватизму», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

Бунгеа Лілія Сергіївна – «Інформаційні технології у виборчій компанії: маніпулятивний аспект», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А.

Вовк Богдан Юрійович - «Основні риси політичної теорії Ст. Греції: цінності та напрямки» науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент Дьоміна О.С.

Гаврилюк Віктор Вадимович – «Верифікація урядових стратегій та програм, як науковий інструмент для дослідження політичної відповідальності», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Бабкіна О.В.

Гайворонська Олександра Романівна – «Соціал-демократія: цінності та моделі», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

Гевко-Нагірняк Марина Валеріївна – «Протестна політична поведінка: онлайнові форми», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А.

Гіоане Ірина Миколаївна – «Культура політичного вибору: проблеми формування в сучасній Україні» - науковий керівник - доктор політичних наук, професор Новакова О.В.

Гузій Микола Тарасович – «Проблема незалежності аналітичних політичних центрів в Україні», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Долгалюк Анастасія Денисівна - «Політична теорія Т. Джефферсона», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

Зарва Олексій Дмитрович - «Стан перманентної кризи як характеристика політичної системи України», науковий керівник - доктор політичних наук Гаврилюк Д.Ю.

Зарічний Ігор Володимирович – «Маніпулятивні опитування у прямих ефірах політичних ток-шоу», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Волянюк О.Я.

Зоценко Андрій Олегович - «Джеймс Медісон та його політичні погляди», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Івасюк Альона Денисівна – «Гоббсівський «Левіафан» та його значення», науковий керівник - ст. викладач Зайченко Л.М.

Кірова Крістіна Олексіївна - «Держава та правозахисні рухи: ефективні способи взаємодії», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Волянюк О.Я.

Коверда Аліса Олександрівна «Еволюція принципу конституціоналізму в незалежній Україні», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Новакова О.В.

Конько Ольга Олександрівна - «Консерватизм як ідейно-політична течія», науковий керівник - ст. викл. Козенюк А.І.

Кузуб Вікторія Олександрівна - «Політична освіта: проблеми та перспективи розвитку» науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Литвин Марина Вячеславівна – «Морально-етичний вимір політики в процесі демократизації українського суспільства», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Мельник Назарій Олегович – «Територіальний маркетинг та плейсбрендинг в умовах децентралізації влади в Україні», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Бабкіна О.В.

Патель Богдан Шайлешович - «Ліберальна ідея в політичній теорії», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Печерський Павло Миколайович – «Сила ідеї за яку варто боротися та ілюзія братерства», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Горбатенко В.П.

Поліщук Іван Володимирович - «Проблеми консолідації українського суспільства», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Горбатенко В.П.

Прокопчук Віталій Юрійович - «Теоретична спадщина Н. Макіавеллі», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Рибалка Ірина Сергіївна – «Неформальні комунікації в політиці», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Рихлюк Анна Віталіївна – «Використання технологій виборчої географії та її вплив на місцеві вибори 2020 року», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А.

Степанов Денис Васильович – «Посттоталітарний казус у політичній системі українського суспільства наприкінці ХХ століття», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Сухомлин Андрій Вікторович - «Концепція української державності В'ячеслава Липинського», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Сушко Світлана Борисівна - «Європейські «зелені» тенденції: політико-культурний вимір», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Бабкіна О.В.

Федоренко Іван Олексійович - «Геополітичні теорії Китаю та Кореї», науковий керівник - ст. викладач Зайченко Л.М.

Федотенко Катерина Андріївна – «Блокування соціальних мереж політичних акторів: наступ на свободу слова, чи боротьба з сепаратизм», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А

Юрченко Єгор Ростиславович - «Теоретичний доробок М. Вебера та його використання в Україні», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

 

 

      cc11

Виступ проф. Горбатенко В.П. на Одинадцятих юридичних читаннях: ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 MG 1532 300 x 450Горбатенко Володимир Павлович,

доктор політичних наук,

професор, заступник директора

Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України

 

ВИЗНАЧАЛЬНІ характеристики перехідного стану

сучасної української держави

         Соціально-гуманітарні науки, в тому числі й правознавство, на сьогодні належним чином ще не освоїли всієї багатоманітності державно-правового розвитку перехідного періоду. Хоча на Заході та останнім часом і в нас поряд з теоріями модернізації, глобалізації, постіндустріального, інформаційного суспільства оформилась і утверджується нова галузь знань «транзитологія». Найвагоміші досягнення в її формуванні належать С. Хантінгтону, А. Пшеворському, Ф. Шміттеру, А. Лейпхарту. Українські політологи теж поступово долучаються до цієї важливої галузі знань. Йдеться про праці О. Фісуна, М. Шаповаленко, О. Новакової, А. Романюка та ін.

         В контексті розвитку вітчизняної транзитології важливо особливу увагу звернути на визначальні характеристики перехідного стану загалом і сучасної української держави зокрема.

         До таких характеристик варто, зокрема, віднести типологічне визначення перехідної державності. Отже, чи можна вважати перехідну державу самостійним типом? Зважаючи на деякі основоположні підстави, –  можна. Про що йдеться?

         По-перше. Перехідний стан нерідко займає довгий період і навіть може скласти цілу епоху, як це було скажімо при переході від Середньовіччя до Нового часу.

         По-друге. Перехідний стан передбачає не тільки зміну влади, форми держави, державно-правових інститутів, але й зміну цінностей суспільства, його якісного стану, громадських структур, соціальних зв’язків і відносин.

         Таких перехідних періодів, який переживає Україна разом з іншими пострадянськими державами, ще не знала світова історія. Ми одночасно здійснюємо цілий ряд транзитних процесів: від тоталітаризму до демократії; від командної до ринкової економіки; від людини-гвинтика до активного творця  власної долі; від класових до загальнолюдських цінностей; від об’єкта до суб’єкта геополітики.

         По-третє. Перехідна держава є явищем конкретно-історичним, яке володіє національно-культурною орієнтацією і відображає накопичені конкретним народом цінності. А це означає, що кожна перехідна держава має значно більше, ніж усталені типи, неповторних ознак. і її типологічну специфіку слід виводити з урахуванням конкретно-історичних обставин.

         З огляду на останнє, важливо з’ясувати специфічні ознаки, що засвідчують виникнення і функціонування перехідного періоду.

Стаття В.П. Горбатенко ( повна версія )

Публікації завідувачки кафедри політичних наук, доктора політичних наук Бабкіної О.В. за 2019-2020 роки

Публікації завідувачки кафедри політичних наук, доктора політичних наук, професора

Ольги Володимирівни Бабкіної 2019-2021 роки

1.     Методологія пізнання політико-правової дійсності/ О.В. Бабкіна // Правова політологія. Академічний курс: підручник/ авт. кол.; за ред. І.О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права В.М. Корецького НАН України, 2021. С. 94-116

2.     Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: «Новий Світ–2000», 2020. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с. https://zenodo.org/record/3627823

3.     Інституалізація політичної науки в Україні/ О.В. Бабкіна // Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т.1 Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса – К.: Паралам. вид-во, 2016. – с. 473-483 https://ipiend.gov.ua/publication/politychna-nauka-v-ukraini-1991-2016-u-2-t-t-1-politychna-nauka-zakhidni-trendy-rozvytku-j-ukrainska-spetsyfika/

4.     Бабкіна О.В. Фундаментальний рівень знань про політику. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки і методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. Ред. О.В. Бабкіна]. Випуск 27: збірник наукових праць. – Київ Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2020. – С. 5-11. https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/846

5.     Бабкіна О.В, Горбатенко В.П. Між минулим і майбутнім: відповідальність інтелектуалів за соціально-політичні перетворення/О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко//Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін.-2018.-Вип. 24.-С. 3-10. Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Nchnpu_022_2018_24_3 http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25238

6.     Бабкіна О. В. Динаміка політичного режиму в сучасній Україні: концептуальні підходи та політичні практики. Дванадцяті юридичні читання. Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози: матеріал Міжнародної наукової конференції. 1-2 червня 2017 року / ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко та ін. – Київ Вид – НПУ М.П. Драгоманова. 2017. – С. 33-37. (бібліотека НПУ ім. М.П. Драгоманова).

7.     Бабкіна О. В. Розвиток соціально-гуманітарної науки та освіти як чинник імплементації освітньої політики в європейському просторі Чотирнадцяті юридичні читання. Матеріал Міжнародної наукової конференції. 17-18 квітня 2019 року / ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко та ін. – Київ Вид – НПУ М.П. Драгоманова. 2019. – 29-32 с. (бібліотека НПУ ім. М.П. Драгоманова).

8.     Бабкіна О. В. Демократична трансформація України: уроки та перспективи Шістнадцяті юридичні читання. Матеріал Міжнародної наукової конференції. 19-20 травня 2021 року / ред. Кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко та ін. – Київ Вид – НПУ М.П. Драгоманова. 2021. (бібліотека НПУ ім. М.П. Драгоманова).

   

Опитування  

Шановні студенти! Що найбільше приваблює вас у навчально-виховному процесі, організованому кафедрою політичних наук?

Високий фаховий рівень викладачів - 28.6%
Дружня, тепла атмосфера навчання - 32.9%
Використання нетрадиційних та інтерактивних методів навчання - 10%
Надзвичайно нерозвідана і притягуюча глибина найцікавішої науки в світі - політології - 28.6%

Total votes: 70
The voting for this poll has ended on: 31 трав. 2017 - 00:00
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ