Відбувся вебінар з питань наукових ресурсів УДУ ім.М.П.Драгоманова та питань академічної доброчесності

Український державний університет імені М.П.Драгоманова

Наукова бібліотека УДУ імені М.П.Драгоманова

Факультет соціально-політичних наук

Кафедра політичних наук

Відбувся навчально-методичний вебінар.
Тема: Питання академічної доброчесності як складова якісної освіти в сучасних умовах.

Доповідь:

«Наукові інформаційні ресурси та основи академічної етики» - доповідає директор наукової бібліотеки УДУ імені М.П.Драгоманова заслужений працівник культури України; кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Василівна Савенкова. 

 

НА ДОПОМОГУ АСПІРАНТУ, СТУДЕНТУ, ДОСЛІДНИКУ.:

Корисні ресурси та методичні матеріали, а також положення УДУ імені М.П.Драгоманова про академічну доброчесність.

Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок(опитування учасників навчального процесу)

  продено  Центру моніторингу якості УДУімені М.П.Драгоманова

Третій рівень (доктор філософії) підготовки фахівцій освітньо-наукової програми 052 політологія.

 

 Здобувачі освітньо-наукової програми:

 

Звіт про проведене опитування здобувачів освіти третього рівня вищої освіти щодо ОНП 052 Політологія ОР Доктор філософії

 

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою політичних наук було проведено опитування серед здобувачів та здобувачок третього рівня вищої освіти щодо ОНП 052 Політологія ОР Доктор філософії факультету соціально-політичних наук. В опитуванні взяли участь 6 респондентів (50% - жіночої статі та, відповідно, 50% - чоловічої статі).

 

 

В  опитуванні серед здобувачів та здобувачок третього рівня вищої освіти щодо ОНП 052 Політологія ОР Доктор філософії факультету соціально-політичних наук УДУ імені М.П. Драгоманова взяли участь респонденти, які вступили до університету в 2019 р. - 66,7%, 2020 р. - 33,3%.

 

33,3% здобувачів та здобувачок освіти навчаються на другому курсі і 66,7% - на третьому. З них 50% - на денній формі навчання, 16,7% - на заочній і 33,3% - на вечірній.

 

100% опитуваних вважають, що достатньо було часу для засвоєння дисциплін, освітніх компонентів, за якими здобували знання.

 

На запитання «Якою мірою дисципліни, за якими здійснюється підготовка відповідають потребам обраної Вами спеціальності?» респонденти відповіли таким чином (від 1 до 10, де 1 – зовсім не відповідають, 10 – цілком відповідають) :

 

        на «7» - 16,7%;

 

        на «8» - 16,7%;

 

        на «10» - 66,7%.

 

Досвід навчання в Університеті на освітній програмі респонденти оцінили таким чином: (від 1 до 10, де 1 – дуже погано, 10 – дуже добре)

 

        на «7» - 16,7%;

 

        на «9» - 16,7%;

 

        на «10» - 66,7%.

 

100% опитуваних вважають систему і критерії оцінювання дисциплін освітньої програми 052 Політологія прозорими і об’єктивними, із застосуванням різних форм контролю.

 

100% респондентів оцінили рівень задоволеності керівництвом (науковим консультуванням) наукового керівника (консультанта) на «10» балів (10 – цілком задоволений (-а)).

 

100% здобувачів і здобувачок освіти отримують необхідні консультації від наукового керівника (консультанта), якщо виникає потреба.

 

 Серед причин, що спонукали опитаних до навчання саме в УДУ імені М.П. Драгоманова названо: 

 

-      Потужна викладацька та науково-методична база.

 

-      Висококваліфіковані викладачі, зручний графік занять.

 

-      Я тут раніше вчився, тут вирішив і продовжувати.

 

-      Кращий ЗВО країни.

 

-      Велика честь навчатись у таких фахівців, як викладачі нашого Університету.

 

33,3% респондентів поєднують навчання з роботою за спеціальністю, 50% - працюють не за спеціальністю, а 16,7% - не працюють.

 

83,3% опитанихознайомлені з принципами академічної доброчесності, які впроваджені в Університеті і 16,7% - ні.

 

Серед труднощів у процесі підготовки наукової роботи названо такі:

 

-      Брак часу.

 

-      Багато матеріалів англійською мовою і іноді нелегко підібрати коректний переклад технічних визначень.

 

-      Брак новітньої наукової інформації з обраної теми.

 

83,3% респондентів беруть участь  у наукових заходах, організованих в Університеті та 16,7% - ні.

 

66,7% опитаних ознайомлені з програмами академічної мобільності і 33,3% - ні.

 

33,3 % респондентів брали участь у програмах академічної мобільності, 50% - ні та 16,7% - планують взяти участь.

 

Зауваження та побажання здобувачів та здобувачок освіти:

 

-      Планую успішно захистити дисертацію і в майбутньому займатися викладацькою роботою в університеті.

 

-      Надалі втілювати та розширювати практику академічної мобільності та інформацію про заходи.

 

Результати опитування випускників щодо ОНП 052 Політологія ОР Доктор філософії  проаналізувано на засіданні кафедри політичних наук факультету соціально-політичних наук з метою врахування думки здобувачів освіти при оновленні освітньої програми.

 

 

 Випускники освітньо-наукової програми:

Звіт

про проведене опитування випускників щодо ОНП 052 Політологія ОР Доктор філософії факультету соціально-політичних наук

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою політичних наук було проведено опитування серед випускників щодо ОНП 052 Політологія ОР Доктор філософії факультету соціально-політичних наук. В опитуванні взяли участь 7 респондентів (71,4% - жіночої статі та 28,6% - чоловічої статі).

На питання «У якому році Ви закінчили НПУ імені М.П. Драгоманова?» отримали такі відповіді:

Варіант

К-сть

У %

2008

1

14,3

2015

1

14,3

2017

1

14,3

2018

1

14,3

2019

1

14,3

2020

1

14,3

2021

1

14,3

 

 За якою освітньою програмою Ви здобули освіту

052 Політологія

Політологія; спеціальність 23.00.03 - політична культура та ідеологія

01- Теорія та історія політичної науки

політологія

052 (політологія)

03 - Політична культура та ідеологія

23.00.03 політична культура та ідеологія

 

 Чи захистили Ви дисертаційне дослідження?

Варіант

К-сть

У %

Так

5

71,4

Дисертаційна робота написана, немає докторів та кандидатів наук з публікаціями в Scopus по моїй тематиці

1

14,3

Робота ще на стадії підготовки

1

14,3

 

 

 Чи вважаєте Ви рівень знань і компетенцій, отриманих в університеті, достатнім для Вашого подальшого кар’єрного зростання?

Варіант

К-сть

У %

Вважаю достатнім

7

100

 

Чи збираєтеся Ви працювати за спеціальністю, яку отримали в університеті?

Варіант

К-сть

У %

Так, збираюсь працювати

6

85,7

Важко відповісти

1

14,3

 

На питання «Які дисципліни, на Вашу думку, варто вилучити з освітньо-професійної програми, за якою Ви навчалися?» отримали такі відповіді:

Варіант

К-сть

У %

Всі дисципліни варто залишити

2

33,3

Всі дисципліни вдало підібрані

2

33,3

Філософія освіти

1

16,7

Нічого не вилучати

1

16,7

 

На питання «На скільки складно Вам було навчатися за обраною освітньою програмою?» отримали такі відповіді:

Варіант

К-сть

У %

Дуже легко

7

100

 

Оцініть Ваш досвід навчання щодо якості організації освітнього процесу в Університеті на Вашій освітній програмі (від 1 до 10, де 1 – дуже погано, 10 – дуже добре)

Бали

К-сть

У %

7

1

14,3

8

1

14,3

9

1

14,3

10

4

57,1

 

Як Ви оцінюєте практичну орієнтованість Вашої програми?

Варіант

К-сть

У %

 Достатньою

7

100

 

 На питання  «Якою, на Вашу думку, є перспектива працевлаштування за обраною Вами спеціальністю?» отримали такі відповіді:

Варіант

К-сть

У %

Упевнений (-на), що зможу знайти роботу за спеціальністю, оскільки отримав (-ла) якісну фахову освіту

4

57,1

Уже працюю за фахом

3

42,9

 

На питання «Скільки часу Ви витратили на пошук роботи?» отримали такі відповіді:

Варіант

К-сть

У %

0-6 місяців

5

71,4

Від 6 місяців-до 1 року

2

28,6

 Будь ласка, зазначте, регіон (місто) де Ви працюєте:

Варіант

К-сть

У %

Київ

4

57,1

Черкаси

1

14,3

Переяслав

1

14.3

Полтавська обл..

1

14,3

Чи потребували (-єте) Ви додаткового навчання, щоб отримати роботу?

Варіант

К-сть

У %

Так

1

14,3

Ні

6

85,7

 

В  опитуванні серед випускників щодо ОНП 052 Політологія ОР Доктор філософії факультету соціально-політичних наук УДУ імені М.П. Драгоманова  взяли участь респонденти, що закінчили університет з 2008 по 2021 роки.

Опитані  здобули освіту за освітньою програмою 052 Політологія (3 особи),  23.00 03 Політична культура та ідеологія (3 особи) та 01 Теорія та історія політичної науки (1 особа).

         71,4% респондентів захистили  дисертаційне дослідження, 14,3% - написали дисертаційну роботу, але ще не захистили її, і 14,3% - мають роботу ще на стадії підготовки.

100% респондентів вважають  рівень знань і компетенцій, отриманих в університеті, достатнім для подальшого кар’єрного зростання.

85,7% респондентів збираються працювати  за спеціальністю і 14,3% - не можуть відповісти.

На думку опитуваних, варто додати у освітньо-професійну програму такі освітні компоненти як практичну психологію, французьку та англійську мови.

На думку випускників, варто вилучити з освітньо-професійної програми, за якою вони  навчалися,  таку дисципліну як філософію освіти – 16,7%. Інші наявні дисципліни варто залишити.

На запитання: «На скільки складно Вам було навчатися за обраною спеціальністю?» отримали 100% відповідь, що було дуже легко.

Оцінюючи досвід навчання щодо якості організації освітнього процесу в Університеті на освітній програмі (від 1 до 10, де 1 – дуже погано, 10 – дуже добре) 57,% опитаних дали 10 балів і по 14,3% - 9, 8 і 7 балів.

100% опитаних  оцінюють практичну орієнтованість освітньо-професійної програми достатньою.

57,1% випускників упевнені, що зможуть знайти роботу за спеціальністю, оскільки отримали  якісну фахову освіту, 42,9% - уже працюють за фахом.

На пошук роботи 71,4% опитуваних витратили до 6 місяців, 28,6% - від 6 місяців - до 1 року.

Після закінчення університету за отриманою спеціальністю 57,1% випускників знайшли роботу в м. Києві і по 14,3% - це м. Черкаси, м. Переяслав та Полтавська обл.

Тип організації, в якій випускники отримали роботу: заклади вищої освіти, ТОВ «ФК» Інвестохіллс Веста», відділ освіти.

Щоб отримати роботу 14,3% респондентів потребували додаткового навчання і 85,7% - ні.

Побажання  випускників: більша практична спрямованість під час навчання та наявність дисциплін, викладання яких здійснюється іноземними мовами.

Результати опитування випускників щодо ОНП 052 Політологія ОС "Доктор філософії" проаналізовано на засідання кафедри політичних наук факультету соціально-політичних наук для врахування при оновленні освітньої програми.

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ