Каферальному часопису присвоєно категорію "Б" у переліку наукових фахових видань. 

Виступ проф. Горбатенко В.П. на Одинадцятих юридичних читаннях: ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 MG 1532 300 x 450Горбатенко Володимир Павлович,

доктор політичних наук,

професор, заступник директора

Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України

 

ВИЗНАЧАЛЬНІ характеристики перехідного стану

сучасної української держави

         Соціально-гуманітарні науки, в тому числі й правознавство, на сьогодні належним чином ще не освоїли всієї багатоманітності державно-правового розвитку перехідного періоду. Хоча на Заході та останнім часом і в нас поряд з теоріями модернізації, глобалізації, постіндустріального, інформаційного суспільства оформилась і утверджується нова галузь знань «транзитологія». Найвагоміші досягнення в її формуванні належать С. Хантінгтону, А. Пшеворському, Ф. Шміттеру, А. Лейпхарту. Українські політологи теж поступово долучаються до цієї важливої галузі знань. Йдеться про праці О. Фісуна, М. Шаповаленко, О. Новакової, А. Романюка та ін.

         В контексті розвитку вітчизняної транзитології важливо особливу увагу звернути на визначальні характеристики перехідного стану загалом і сучасної української держави зокрема.

         До таких характеристик варто, зокрема, віднести типологічне визначення перехідної державності. Отже, чи можна вважати перехідну державу самостійним типом? Зважаючи на деякі основоположні підстави, –  можна. Про що йдеться?

         По-перше. Перехідний стан нерідко займає довгий період і навіть може скласти цілу епоху, як це було скажімо при переході від Середньовіччя до Нового часу.

         По-друге. Перехідний стан передбачає не тільки зміну влади, форми держави, державно-правових інститутів, але й зміну цінностей суспільства, його якісного стану, громадських структур, соціальних зв’язків і відносин.

         Таких перехідних періодів, який переживає Україна разом з іншими пострадянськими державами, ще не знала світова історія. Ми одночасно здійснюємо цілий ряд транзитних процесів: від тоталітаризму до демократії; від командної до ринкової економіки; від людини-гвинтика до активного творця  власної долі; від класових до загальнолюдських цінностей; від об’єкта до суб’єкта геополітики.

         По-третє. Перехідна держава є явищем конкретно-історичним, яке володіє національно-культурною орієнтацією і відображає накопичені конкретним народом цінності. А це означає, що кожна перехідна держава має значно більше, ніж усталені типи, неповторних ознак. і її типологічну специфіку слід виводити з урахуванням конкретно-історичних обставин.

         З огляду на останнє, важливо з’ясувати специфічні ознаки, що засвідчують виникнення і функціонування перехідного періоду.

Стаття В.П. Горбатенко ( повна версія )

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

IMG 4490 300 x 290Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.12.2014 року № 1506 на базі кафедри політичних наук Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 6-8 квітня 2015 року було організовано проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Політологія».

Детальніше: ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Науковий часопис Серія 22 Випуски 13 - 16

       Пропонуємо Вашій увазі останні випуски Наукового часопису
НПУ ім. М.П.Драгоманова Серія 22 "Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін":

Випуск 13 (спецвипуск)

Випуск 14

Випуск 15

Випуск 16

Представлення кафедри політичних наук (оновлено)

  Кафедра політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова - утворилась на базі кафедри соціально-політичної теорії в 1991 році, як кафедра політології та соціології. У 1992 році здійснено один із перших в Україні набір студентів за спеціальністю «Політологія». З 1993 року кафедру очолює перший доктор політичних наук в Україні, професор, академік Академії політичних наук України, відмінник освіти України О.В. Бабкіна. У 2003 кафедру політології та соціології було реорганізовано та створено кафедру політичних наук, яка є випусковою та займається підготовкою студентів відділення «Політологія».

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 26 викладачів, з яких 11 мають ступінь доктора наук, професора (О.В.Бабкіна, В.М.Бебик, І.М.Варзар, В.П.Горбатенко, М.А.Дмитренко, Г.І.Зеленько, М.А.Остапенко, С.О.Телешун та інші), 9 – ступінь кандидата наук, доцента (О.Я.Волянюк, І.А.Горбатенко, С.Ф. Джердж, А.А.Карнаух, І.І.Климкова, В.В.Козьма, О.В.Поляков, Л.М.Радченко та інші), 4 працюють на посаді старшого викладача (Козенюк А.І., Зайченко Л.М, Волощук Ю.І. та інші) та 2 – на посаді викладача кафедри (Козлова О.М., Гаврилюк Д.Ю.).

Завантажити розширену інформацію про професорів кафедри політичних наук

Детальніше: Представлення кафедри політичних наук (оновлено)

Монографії та підручники

Список монографій та підручників з грифом МОН, виданих за 5 років співробітниками кафедри політичних наук Інституту політології і права

ФІО

Назва

Рік видання

Бабкіна О. В.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер). (розділи 1.1, 1.5).

2008

Бебик В. М.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер). (розділи 6.3, 6.4).

2008

Бебик В. М.

Бебик, В. М. Політологія : наука і навчальна дисципліна: підручник: гриф МОН України / В. М. Бебик. – К. : Каравела, 2009. – 496 с.

2009

Ващенко К. О.

Державна політика розвитку підприємництва в Україні: навчальний посібник / авт.: К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.М. Кампо, Е.М. Лібанова. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 306 с.

2010

Ващенко К. О.

Політологія для вчителя: навчальний посібник для студ. педагогічних ВНЗ / авт. : К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко, Т. В. Андрущенко, О.С. Дмитренко, C. П. Дмитренко, доц. Жабінець Н.В., І. А. Семенець-Орлова, В. В. Туренко [та ін.] ; за ред. К. О. Ващенка, В. О. Корнієнка. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 406 с.

2011

Горбатенко В. П.

Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П.Горбатенка. – К.: ВЦ ”Академія”, 2008. – 472 с. (Серія ”Альма-матер”). (розділи 1.1, 3.3).

2008

Горбатенко В. П.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер).(розділи 1.2, 1.6, 5.2, 6.6).

2008

Горбатенко В. П.

Мироненко О.М., Горбатенко В.П. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / О.М.Мироненко, В.П.Горбатенко. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 456 с. (Серія «Альма-матер»).

2010

Горбатенко І. А.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер). (розділ 1.7).

2008

Зеленько Г. І.

Зеленько Г. І., Політична еліта в країнах Центрально-Східної Європи / Політика в особах. Монографія. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2008. - С. 321 – 342.

2008

Зеленько Г. І.

Зеленько Г. І., Формування і забезпечення діяльності політичної партії / Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С. 135 – 155.

2008

Зеленько Г. І.

Зеленько Г. І., Політична участь як показник якості політичного режиму / Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С. 156 – 169.

2008

Климкова І. І.

Климкова І. І. Вибори і виборчі системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Климкова, М. А. Остапенко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - К. : Персонал, 2011. - 159 с.

2011

Козенюк А. І.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер). (розділ 3.5).

2008

Остапенко М. А.

Климкова І. І. Вибори і виборчі системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Климкова, М. А. Остапенко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - К. : Персонал, 2011. - 159 с.

2011

Семенець-Орлова І. А.

Політологія для вчителя: навчальний посібник для студ. педагогічних ВНЗ / авт. : К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко, Т. В. Андрущенко, О.С. Дмитренко, C. П. Дмитренко, доц. Жабінець Н.В., І. А. Семенець-Орлова, В. В. Туренко [та ін.] ; за ред. К. О. Ващенка, В. О. Корнієнка. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 406 с.

2011

Телешун С.О.

Телешун С. О. Політична аналітика в системі публічного управління : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Сьомін, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д. політ. н., проф. – К. : НАДУ, 2008. – 284 с.

2008

Телешун С.О.

Телешун С. О. Міжнародна інтеграція: навчальний посібник [уклад. І.В.Артьомов, В.Д.Бакуменко, О.М.Ващук та ін.]. – Ужгород.: Ліра, 2009. – 472 с.

2009

Телешун С.О.

Телешун С. О. Основи публічної політики та управління : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д. політ. н., проф. – К. : НАДУ, 2011. – 312 с.

2011

   

Опитування  

Шановні студенти! Що найбільше приваблює вас у навчально-виховному процесі, організованому кафедрою політичних наук?

Високий фаховий рівень викладачів - 28.6%
Дружня, тепла атмосфера навчання - 32.9%
Використання нетрадиційних та інтерактивних методів навчання - 10%
Надзвичайно нерозвідана і притягуюча глибина найцікавішої науки в світі - політології - 28.6%

Total votes: 70
The voting for this poll has ended on: 31 трав. 2017 - 00:00
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ