Шановні колеги,

 

Вийшов черговий (31)  випуск збірника «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін». Це фаховий у галузі політології журнал категорії "Б"

 

 З організаційних питань просимо звертатися за електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">sj.politicalsciences@gmail.com

 

 

Вийшов друком навчально-методичний посібник професора В.П.Горбатенка

На допомогу аспіранту

 

 

Вийшов друком навчально-методичний посібник для аспірантів спеціальності 052 політологія доктора політичних наук, професора В.П.Горбатенка, кандидата політичних наук, доцента І.А.Горбатенко та кандидата політичних наук Я.А.Тарана «Політична аналітика».

 

 

У навчально-методичному посібнику систематизовано інформацію необхідну для забезпечення для навчальної дисципліни для аспірантів «Політична аналітика».

Видання розраховане для слухачів напряму підготовки 05 – соціальні та поведінкові науки, спеціальності 052 політологія, освітньо-наукової програми доктор філософії (phd).

Посібник також може бути корисним викладачам та студентам спеціальності 052 політологія закладів вищої освіти, науковцям, що досліджують проблеми політичного аналізу і прогнозування та практичним політикам.

 

 

Дивитись повний текст

Публікації кандидата політичних наук, доцента Горбатенко І.А. за 2019-2021 роки

Публікації кандидата політичних наук, доцента Ірини Анатоліївни Горбатенко  за 2019-2021 роки

          1.     Горбатенко В. П., Горбатенко І. А., Таран Я. А. Політична аналітика: Навчально-методичний посібник для аспірантів / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ: Логос, 2020. 100 с.

        2.     Збірник наскрізних програм практичної підготовки студентів НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 635 – 657 (у співавторстві).

    3.     Горбатенко І. А. Соціально-політичні прояви фрустрації в умовах нестабільного розвитку. Суспільно-політичні процеси. 2016. Випуск 4. С. 200 – 210. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pubpolpr_2016_4_12.pdf

4.  Горбатенко І. А. Розвиток європейської політичної науки: сучасні тенденції. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 21: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 12 – 17. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19581

5.     Горбатенко І. А. Знання про політику як чинник взаємодії суспільства й держави Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 / відп. ред. О. В. Бабкіна. Випуск 25: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 72 – 77. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27149

7.     Горбатенко І. А. Соціальна політика: світовий досвід і особливості реалізації в Україні / І. А. Горбатенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2019. - Вип. 26. - С. 80-85. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27273

8.     Горбатенко І. А. Професіоналізм у політиці: основні характеристики і напрями забезпечення в Україні. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 / відп. ред. О. В. Бабкіна. Випуск 29: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. С. 115 – 121. https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/1074

 

 

Публікації кандадита політичних наук, доцента Волянюк О.Я. за 2019-2021 роки

Публікації кандадита політичних наук, доцента Ольги Ярославівни Волянюк за 2019-2021 роки

  

1.     Волянюк О. Меморіальна пропаганда: спроба концептуалізації поняття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 24: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.  С. 87-93. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25251

2.     Волянюк О. Аналіз політики у ретроспективі та перспективі розвитку громадських якостей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 25: збірник наукових праць.  К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 82-90. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/27258/Volianiuk.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3.     Волянюк О. Політична реальність і доповнена реальність: особливості сумісності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 26: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 86-93. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27274

4.     Волянюк О. Прикладні політичні дослідження: назустріч реальності. Європейський політико-правовий дискурс, 2020, Том 7, Вип. 4. С. 64-70. EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. 2020, V. 7, Iss. 4. 64-70. https://eppd13.cz/?page_id=1587

5.     Волянюк О. «Постправда»: безпекові виклики, наукові дискусії, політичний сленг// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 30: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. С. 124-134.

Публікації доктора політичних наук Остапенко М.А. за 2019-2021 роки

           Публікації доктора політичних наук Марини Анатоліївни Остапенко за 2019-2021 роки

1.        1.   Остапенко М. А. Відповідальність суб’єктів політики як основа формування культури політичного плюралізму. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. Випуск 19: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016. С.48-53. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27451

$             2.     Остапенко М. А., Остапенко О. В. Медіа-компетентність як елемент політичної культури особистості в інформаційному суспільстві . Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2017. Випуск 21. С. 126-131.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nchnpu_022_2017_21_23

                    3.     Остапенко М. А. Особливості використання таргетингу в політичній сфері. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2019.  Випуск 26. С. 75-80. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27271

$1        4.     Остапенко М. А. Громадянське суспільство в Україні: популізм vs плюралізм. Чотирнадцяті юридичні читання «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. До 185-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова; до 70-річчя Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України». К.: К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. С. 87-88. (бібліотека НПУ ім. М.П. Драгоманова).

$         5.     Остапенко М. А. Медіатехнології як атрибут сучасного управління суспільством. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науковоінноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м.Запоріжжя, 14 травня 2020 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. С. 567-568.

$1       6.     Остапенко М. А. Вплив сучасних медіа на політичну культуру українського суспільства. Шістнадцяті юридичні читання «Держава і право у сприянні розбудові українського світу: до 30-ти річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України». К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2021. С. 132-135. (бібліотека НПУ ім. М.П. Драгоманова).

Публікації доктора політичних наук, професора Новакової О.В. за 2019-2021 роки.

Публікації доктора політичних наук, професора Олени Вікторівни Новакової за 2019-2021 роки

1.     Політична думка ХХ - початку ХХІ століть: методологічний і доктринальний підходи. Підручник у 2-х томах Том І. Розділ 19. Політичні аспекти ідей представників синергетики. Друге видання. Львів: «Новий світ-200», 2016.  516с. С. 502-512. URL: https://shron3.chtyvo.org.ua/Avtorskyi_kolektyv/Politychna_dumka_XX__pochatku_XXI_stolit_metodolohichnyi_i_doktrynalnyi_pidkhody_Tom_1.pdf?

2.     Політичні процеси та політичні відносини. Навч. Посібник. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2016, 398 с. URL: http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/1091/1/NP_polit_protsessy.pdf

3.     Novakova O., Balatska O., Karchevska O., Tulinov V. Political Extremism in Modern Democratic Transformations. Vol. 39, Núm. 70 (2021), pp. 504-523: Cuestiones Políticas Esta. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36867/39847 Revista es en Web of Science Group: SSN / eISSN: 0798-1406 / 2542-3185 (https://mjl.clarivate.com/search-results).

4.     Новакова О. В. Тенденції формування геополітичних орієнтацій громадян сучасної України. «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки». Вип. 1, 2017. С.87-99. URL: https://jvestnik-politology.donnu.edu.ua/article/view/3936

5.     Новакова О. В. Синдром популізму як виявлення криз сучасної політики // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Вип.21, 2017. С.36-42. URL: 

6.     https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/visnuk%2021.pdf

7.     Новакова О. В. Соціально-політичні чинники формування політичної участі// Регіональні студії. Ужгородський державний університет. Вип. 10, 2017. С.58-65. URL: http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/10/13.pdf

8.     Новакова О. В. Проблеми та складові соціальної політики української держави щодо окупованих територій Донбасу. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Вип. 24,2018. С.11-16. URL: https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/vupysk%20%2024.pdf

9.     Новакова О. В. Зовнішні дилеми політичної ідентифікації українців. Studia Politologica Ucraino-Polona. Щорічний журнал з політичних наук. Випуск 8, 2018. С.95-102. URL: http://journals.uran.ua/spup/article/view/164032

10.Новакова О. В. Комунікативні аспекти формування довіри до влади. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 26: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 31-36. URL: https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/Chasopys%2026.pdf

11.Новакова О. В. Чинники вдосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки сучасних політологів у галузі вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2020. Вип. 27. С. 19-25. URL: https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/vupysk27.pdf

12.Новакова О. В., Пашина Н. П. Комунікативна еволюція політичних інститутів як умова переходу від патримоніальних до сучасних суспільства. Науковий часопис НПУ імені М.П Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 2020. Вип.29. С.5-13. https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/vupysk29.pdf">URL:https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/vupysk29.pdf

   

Опитування  

Шановні студенти! Що найбільше приваблює вас у навчально-виховному процесі, організованому кафедрою політичних наук?

Високий фаховий рівень викладачів - 28.6%
Дружня, тепла атмосфера навчання - 32.9%
Використання нетрадиційних та інтерактивних методів навчання - 10%
Надзвичайно нерозвідана і притягуюча глибина найцікавішої науки в світі - політології - 28.6%

Total votes: 70
The voting for this poll has ended on: 31 трав. 2017 - 00:00
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ