Шановні колеги,

 

Вийшов черговий (31)  випуск збірника «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін». Це фаховий у галузі політології журнал категорії "Б"

 

 З організаційних питань просимо звертатися за електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">sj.politicalsciences@gmail.com

 

 

Вимоги до публікації статті у Науковому часописі

Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін”

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам МОН України.

Стаття повинна містити такі елементи:

$1-      постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

$1-      формулювання цілей статті (постановка завдання);

$1-      аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

$1-      виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

$1-      виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;

$1-      висновки до даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

До публікації в журналі приймаються раніше не опубліковані наукові праці. За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів. У разі необхідності редакційна колегія може відправити статтю автору на доопрацювання. Редакція залишає за собою право редагування текстів статей.

Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, імені, по-батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи, а також робочої, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти; назви статті.

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією наукового керівника абодоктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку. Автор підписується на звороті останньої сторінки статті. Рукопис статті подається в одному примірнику. Разом з рукописом на диску подається електронний варіант статті, збережений у форматі .doc або .rtf.

Обсяг статті, включаючи ілюстрації та таблиці – до 20 тис. друкованих знаків разом із пробілами. Вимоги для оформлення тексту: текст набирається в редакторі Microsoft Word 97 for Windows; поля: верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм; шрифт Times New Roman, кегель 12 пт, інтервал – 1; абзацний відступ – 10 мм. Вирівнювання тексту: по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати).

Важливо: використовувати кутові лапки «Текст»; розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками і довше дефіса);виставляти нерозривні пробіли між ініціалами та прізвищем, сторінкою і відповідним номером у посиланнях та списку використаних джерел, між датою і роком (напр. М. П. Драгоманова; с. 22–28; 27 березня 2007 р.; м. Київ); по тексту уніфікувати скорочення (напр. зупинитися на одному з варіантів 2014 р. або 2014 рік); розшифровувати абревіатури при першому згадуванні; між словами залишати по одному пробілові. Рисунки і таблиці оформляються згідно чинного держстандарту. Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі й розміщені строго в межах зазначених вище розмірів сторінки. Таблиці формуються в редакторі за допомогою пункту меню «Таблиця». Формат таблиць лише книжковий. Таблиці мають бути виконані в чорно-білому режимі.

Перелік джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком «Використана література» та оформлюється мовою оригіналу, згідно з вимогами МОН України. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну (без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований»). Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – порядковий номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3, с. 5- 6] або [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348]. Слід уникати підрядкових посилань у тексті.

Структура статті: УДК, прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація та ключові слова української мовою (1800 знаків), текст статті, використана література; прізвище ініціали автора, назва статті, анотація та ключові слова англійською мовою (1800 знаків).

Зразок оформлення статті

УДК                                                                                               Прізвище та ініціали

НАЗВА СТАТТІ

Анотація та ключові слова укр. мовою (1800 знаків)

Текст статті

Використана література:

ПІБ, Назва статті, анотація та ключові слова англ. мовою (1800 знаків)

 

 

Приклад оформлення використаної літератури (згідно з ДСТУ 8302:2015):

Андрущенко В. П. Філософія політики: підручник. Київ: Знання України, 2003. 400 с.

Байме К. Політичні теорії сучасності; пер. з нім. М. Кутаєвої та М. Бойченка. Київ: Стилос, 2008. 396 с. (Сучасна гуманітарна бібліотека).

Бабкіна О. В. Політико-правова культура демократичного типу: проблеми формування // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22.Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. 2014. Випуск 15. С. 5-10.

Горбатенко В. П., Бутовська І. О. Політичне прогнозування: підручник. Київ: МАУП, 2005. 152 с.

Політологічний енциклопедичний словник / За ред.: В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенко, Ю.С. Шемшученко; НАН України; Інститут держави і права імені В.М. Корецького, Українська асоціація політологів. 2–е вид., доп. і перероб. Київ: Генеза, 2004. 735 с.

Студії пам’яті в Україні. (Історіографічний дискурс. Бібліографічний покажчик) / Передмова, вступ. ст., заг. ред. А. М. Киридон; [упор. покажчика: Киридон А. М., Волянюк О. Я., Огієнко В. І.]. Київ: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. 294 с.

Михальченко М. Україна розділена в собі : від Леонідії до Вікторії : у 2–х т. Київ: ІПіЄНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. Т. 1. 490 с.

Новакова О.В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. Київ, 2007. 31 с.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон за станом на 01.11.2016. Голос України від 15.01.2016. № 6.

Положення про Міністерство юстиції України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014. № 228. Офіційний вісник України від 15.07.2014. № 54. С. 88.

Шайгородський Ю. Прояви політичної деструкції в умовах демократії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2016. Вип. 3-4. С. 241-255. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2016_3-4_22 (дата звернення: 11.11.2017)

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін // Інститут соціології НАН України. URL: https://i-soc.com.ua/ua/edition/ukrainske-suspilstvo/issues/ (дата звернення: 12.01.2020).

Sestanovich S. Evaluating the Reset: Is It Time for a Pause? URL: http://www.cfr.org/russian-fed/evaluating-reset-time-pause/p25438 (Title from the screen)

Вартість публікації: 400 грн. (до 20 тис. друк. знаків з пробілами). У разі, якщо стаття перевищує ці обсяги (до 40 тис. друк. знаків з пробілами), кожен додатковий друкований знак оплачується окремо – 0,035 грн.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., 486-25-83.

 

 

 

   

Опитування  

Шановні студенти! Що найбільше приваблює вас у навчально-виховному процесі, організованому кафедрою політичних наук?

Високий фаховий рівень викладачів - 28.6%
Дружня, тепла атмосфера навчання - 32.9%
Використання нетрадиційних та інтерактивних методів навчання - 10%
Надзвичайно нерозвідана і притягуюча глибина найцікавішої науки в світі - політології - 28.6%

Total votes: 70
The voting for this poll has ended on: 31 трав. 2017 - 00:00
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ