Політологічна новинка:вийшов друком перший том - "ПОЛІТИЧНА ДУМКА XX - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ"

Screenshot 3 Вельмишановні колеги, студенти та аспіранти.

Звератємо вашу увагу на нову політологічну роботу: 

ПОЛІТИЧНА ДУМКА
XX - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ:
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХОДИ

Підручник. У 2-х томах

 

ТОМ 1. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

У підручнику проаналізовано ґенезу розвитку світової політичної думки у XX - на по­чатку XXI століття. Представлено основні напрямки вивчення політичної проблематики за методологічним (том 1) і доктринальним (том 2) підходами до аналізу.

Підрчучники стануть цікавими та корисними для студентів-політологів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою, історією її еволюції.

Історія політичної думки є фундаментальною історико-теоретичною дисциплі­ною в процесі підготовки майбутніх політологів. У вітчизняному сегменті навчаль­ної літератури уже є вагомі напрацювання з нормативного курсу «Історія політичної думки» для студентів-політологів.

Найскладнішою частиною курсу «Історія політичної думки» є новітній період - XX - початок XXI століття. У цей час зростає роль політики загалом, і відповідно це зумовило формування новітніх методологічних підходів, видозміну попередніх теоретико-методологічних засад аналізу політики, виникнення новітніх політичних доктрин тощо. Велике різнобарв’я політичних ідей потребує систематизації, аналізу для уможливлення представлення студентству у межах вивчення курсу «Історія по­літичної думки» усієї палітри тогочасних політичних ідей.

Підручник є продовженням розпочатої серії навчальної літератури з історії по­літичної думки. Зокрема, у 2014 році вийшло друком енциклопедичне видання, яке охопило 616 гасел-персоналій. На початку 2016 року побачив світ підручник «Історія політичної думки», який комплексно охопив усю еволюцію політичної думки - від зародження до сьогодення. Власне останнє видання стало поштовхом до підготов­ки цієї книги, адже теми, присвячені саме новітньому періоду еволюції політичної думки, виявилися найскладнішими, потребували розширення, деталізації, охоплення полем аналізу нових персоналій, методологічних підходів.

Підручник має особливості структури. Матеріал структурований у два томи, у яких історія політичної думки XX - початку XXI століть розкрита під певним кутом зору: том 1 «Методологічний підхід», том 2 «Доктринальний підхід».

У першому томі підручника ми звертаємося до вивчення методологічних підходів до аналізу політичного (вивчаються політичні ідеї представників неоінституціоналіз- му, системного та постсистемного підходів, символічного інтеракціонізму, соціаль­ного конструктивізму, постмодернізму, семіотики та ін.). У порівнянні з попереднім комплексним підручником, на сторінках цього видання представлений аналіз бага­тьох нових методологічних підходів: структуралістського та постструктуралістсько- го, аксіологічного, герменевтичного, психоаналітичного, а також теорія ігор, мереже­вий і компаративний аналіз та ін.

Авторами рукопису є викладачі-політологи з низки вузів України (Львівського національного університету ім. І. Франка, Національного університету «Острозька академія», Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, При­карпатського національного університету імені Василя Стефаника, Київського націо­нального університету будівництва і архітектури, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Чорноморського національного університету імені Петра Моги­ли (Миколаїв) та ін.). Попри чисельний склад авторського колективу (чотири десятки докторів і кандидатів політичних і суміжних наук), усі теми підручника витримані в єдиній стилістиці та логіці викладу матеріалу, що було складним завданням із огляду на авторський почерк кожного дослідника.

Якщо вас зацікавила дана робота - вихідіні дані разунку видавництва можете взяти з малюнку нижче

Screenshot 4