Науковий часопис

Титульна сторінка Наукового часопису
Chasopys22.ob

 

 

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС

 

Національного педагогічного університету

 

імені М. П. Драгоманова

 

Серія 22

 

Політичні науки

 

та методика викладання

 

соціально-політичних дисциплін

 

 

 

Київ

 

Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова

 

2020

 

 

 

ФАХОВЕ ВИДАННЯ

 

Затверджене президією ВАК України 2010 р. від 10.03.2010 за №1-05/2

 

та наказом МОН України від 13.07.2015 р. № 747 (політичні науки)

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13895-2869Р від 22.04.2008 р.

 

Схвалено рішенням Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова

 

(протокол № 8 від 23 січня 2020 р.)

 

У збірнику вміщені наукові праці дослідників, викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлюються актуальні теоретичні, наукові та науково-методичні проблеми політичних наук.

 

Наукове видання включено до наукометричних баз і каталогів: Google Scholar, «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Офіційний web-сайт видання: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd

 

 

DOI 10.31392/NPU-DOI 10.31392/NPU-nc.series22.2020.28

 

ISSN 2411-1287

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

 

SCIENTIFIC JOURNAL

 

of NATIONAL PEDAGOGICAL

 

DRAGOMANOV UNIVERSITY

 

Series22

 

Political Sciences

 

and Teaching Methodology

 

of Socio-Political Disciplines

 

 

 

Kyiv

 

Publishing House of National Pedagogical Dragomanov University

 

2020

 

 

 

PROFESSIONAL PUBLICATION

 

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 

 

No. 747 of July 13, 2015 (Political Sciences)

 

State Committee for television and radio broadcasting of Ukraine

 

Certificate of State registration of print media CV No. 13895-2869Рdated of April22, 2008

 

The publication is approved by the resolutions of the Scientific Boards of

 

National Pedagogical Dragomanov University (protocol No. 8 dated of 23.01.2020)

In the journal presented the results of theoretical and empirical research of topical issues of Political Sciences, obtained by the authors of the articles.

The scientific publication is included in scientometric databases and directories: Google Scholar, «Scientific Periodicals of Ukraine» at Vernadskyi National Library of Ukraine.

Official web-site: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd