Склад редакційної колегії


Редакційна колегія серії:

 

Семигіна Т. В.

-

доктор політичних наук, професор, член Національного агентства кваліфікацій, Київ, Україна(головний редактор);

Бабкіна О. В.

-

доктор політичних наук, професор, академік УАПН, завідувач кафедри політичних наук НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна (відповідальний редактор);

Андрущенко Т. В.

-

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної психології та соціально-правових технологій, НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна;

Батрименко О. В.

-

доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна;

Волянюк О. Я.

 

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна (відповідальний секретар);

Головатий М. Ф.

-

доктор політичних наук, професор, професор кафедри суспільних дисциплін та соціальної роботи, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Київ, Україна;

Горбатенко В. П.

-

доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ, Україна;

Зеленько Г. І.

-

доктор політичних наук, професор, завідувач відділу теоретичних та прикладних проблем політології, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, Київ, Україна;

Латигіна Н. А.

-

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та політології Київського національного торговельно-економічного університету, Київ, Україна;

Литвин В. С.

-

доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна;

Морару В.

-

доктор політичних наук, професор, науковий консультант Інституту правових, політичних та соціологічних досліджень, професор факультету журналістики та масових комунікацій Молдавського державного університету, Кишинів, Республіка Молдова;

Новакова О. В.

-

доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна;

Остапенко М. А.

-

доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політичних наук НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна;

Побочий І. А.

-

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедрою філософії та політології Національної металургійної академії України, Дніпро, Україна;

Хевцуріані А.

-

PhD в сфері міжнародних відносин, професор факультету права та міжнародних відносин Грузинського технічного університету, Тбілісі, Грузія;

Цзіньго Ван

-

професор, Ph. D. в сфері міжнародних відносин, директор Інституту політології та міжнародних відносин Ланьчжоуського університету, Ланьчжоу, Китайська Народна Республіка;

Шайгородський Ю. Ж.

-

доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Київ, Україна;

Шипунов Г. В.

-

доктор політичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна;

ШираторіР.

-

професор, президент Інституту політичних досліджень Японії (IPSJ), Токіо, Японія.

 

 

Editorial Board:

 

Semigina T.

-

Dr. in Political Science, Professor, National Agency for Qualifications, Kyiv, Ukraine (Managing Editor);

Babkina O.

-

Dr. in Political Science, Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine (Responsible Editor);

Andrushchenko T.

-

Dr. in Political Science, Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine;

Batrimenko O.

-

Dr. in Political Science, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine;

Volianiuk O.

 

Ph.D. candidate in Political Science, Associate Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine (Responsible Secretary);

Holovatyi M.

-

Dr. in Political Science, Professor, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine;

Horbatenko V.

-

Dr. in Political Science, Professor, V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine;

Zelenko G.

-

Dr. in Political Science, Professor, I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine;

Latyhina N.

-

Dr. in Political Science, Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine;

Lytvyn V.

-

Dr. in Political Science, Associate Professor, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine;

Moraru V.

-

Dr. (habilitat) in Political Sciences, Professor, Institute of Legal, Political and Sociological Studies, Moldova State University, Chisinau, Republic of Moldova;

Novakova O.

-

Dr. in Political Science, Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine;

Ostapenko M.

-

Dr. in Political Science, Associate Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine;

Pobochyi I.

-

Dr. in Political Science, Professor, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro, Ukraine;

Khevtsuriani A.

-

Ph.D. in International Relations, Professor, Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia;

Wang Jinguo

-

Ph.D. in International Relations, Professor, The School of Politics and International Relations (Lanzhou University), Lanzhou, People's Republic of China;

Shayhorodsky Yu.

-

Dr. in Political Science, Professor, I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine;

Shypunov H.

-

Dr. in Political Science, Associate Professor, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine;

Shiratori R.

-

Professor, President of the Institute for Political Studies in Japan, Tokyo, Japan.