Публікації кандидата політичних наук, доцента Горбатенко І.А. за 2019-2021 роки

Публікації кандидата політичних наук, доцента Ірини Анатоліївни Горбатенко  за 2019-2021 роки

          1.     Горбатенко В. П., Горбатенко І. А., Таран Я. А. Політична аналітика: Навчально-методичний посібник для аспірантів / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ: Логос, 2020. 100 с.

        2.     Збірник наскрізних програм практичної підготовки студентів НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 635 – 657 (у співавторстві).

    3.     Горбатенко І. А. Соціально-політичні прояви фрустрації в умовах нестабільного розвитку. Суспільно-політичні процеси. 2016. Випуск 4. С. 200 – 210. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pubpolpr_2016_4_12.pdf

4.  Горбатенко І. А. Розвиток європейської політичної науки: сучасні тенденції. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 21: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 12 – 17. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19581

5.     Горбатенко І. А. Знання про політику як чинник взаємодії суспільства й держави Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 / відп. ред. О. В. Бабкіна. Випуск 25: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 72 – 77. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27149

7.     Горбатенко І. А. Соціальна політика: світовий досвід і особливості реалізації в Україні / І. А. Горбатенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2019. - Вип. 26. - С. 80-85. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27273

8.     Горбатенко І. А. Професіоналізм у політиці: основні характеристики і напрями забезпечення в Україні. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 / відп. ред. О. В. Бабкіна. Випуск 29: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. С. 115 – 121. https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/1074