Публікації доктора політичних наук Остапенко М.А. за 2019-2021 роки

           Публікації доктора політичних наук Марини Анатоліївни Остапенко за 2019-2021 роки

1.        1.   Остапенко М. А. Відповідальність суб’єктів політики як основа формування культури політичного плюралізму. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. Випуск 19: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016. С.48-53. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27451

$             2.     Остапенко М. А., Остапенко О. В. Медіа-компетентність як елемент політичної культури особистості в інформаційному суспільстві . Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2017. Випуск 21. С. 126-131.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nchnpu_022_2017_21_23

                    3.     Остапенко М. А. Особливості використання таргетингу в політичній сфері. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2019.  Випуск 26. С. 75-80. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27271

$1        4.     Остапенко М. А. Громадянське суспільство в Україні: популізм vs плюралізм. Чотирнадцяті юридичні читання «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. До 185-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова; до 70-річчя Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України». К.: К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. С. 87-88. (бібліотека НПУ ім. М.П. Драгоманова).

$         5.     Остапенко М. А. Медіатехнології як атрибут сучасного управління суспільством. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науковоінноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м.Запоріжжя, 14 травня 2020 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. С. 567-568.

$1       6.     Остапенко М. А. Вплив сучасних медіа на політичну культуру українського суспільства. Шістнадцяті юридичні читання «Держава і право у сприянні розбудові українського світу: до 30-ти річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України». К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2021. С. 132-135. (бібліотека НПУ ім. М.П. Драгоманова).