Колектив кафедри

ЯКІСНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Якісний склад випускової кафедри з напряму підготовки / спеціальності «Політологія»

 

 

 

Якісний склад випускової кафедри з напряму підготовки Політологія

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Найме-нування посади;

для суміс- ників – місце основної роботи, посада. Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Найменуван-ня всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою)

Бабкіна Ольга Володимирівна Завідувач кафедри політичних наук, професор

Завідувач кафедри політичних наук, професор.

Доктор політичних наук, 23.00.03– політична культура та ідеологія, професор кафедри політичних наук, тема дисертації:

“Неоконсервативна політична теорія Заходу: сутність, проблеми, тенденції розвитку»

Загальна теорія політики (54 год.); Методологія і методи політологічних досліджень (10 год.).

За останні 5 років має більше 70-ти публікацій за напрямом:

1. Бабкіна О. Демократичні детермінанти трансформації політичного життя України у світлі уроків угорської революції 1956 р. та української революції 2004 р.// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. – Ужгород: Видавництво УжНу „Говерла”, 2007. – С. 321-326.

2. Бабкіна О. Демократичні детермінанти трансформації українського суспільства // Віче. – Липень, №13, 2007. – С. 25-29.

3. Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер).

4. Бабкіна О.В. Комінакативні стратегії освіти в умовах ІІІ тисячоліття // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Правові та соціально-політичні аспекти взаємовідносин ЄС-Україна” (Донецьк, 23-24 жовтня 2008 р.)

5. Бабкіна О. В. Держава і громадське суспільство : механізм стримувань і противаг /О. В. Бабкіна //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 3. – С.5-11. – Бібліогр.: 9 н.

6. Лекції з політології : навч.-методичний посібник /авт.: В. Д. Бабкін, О. В. Бабкіна, В. А. Біленко, В П. Горбатенко, С. В. Горбатенко, М. А. Дмитренко, А. О. Золін, А. А. Карнаух, А. І. Козенюк, Є. В. Мироненко, А. А. Нальотов, М. А. Осипенко, Л. М. Радченко, В. М. Северинюк, С. О. Телешун, Т. В. Ткаченко, Є. Г. Цокур; за ред.: О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 1. - 332 с.

7. Бабкіна О. В. Методологія дослідження політичного життя суспільства /О. В. Бабкіна //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер.22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 2. – С.3-8. – Бібліогр.:7 н.

8. Бабкіна О. В. Політична соціалізація як засіб формування політичної культури студентства /О. І. Бабкіна //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 1. – С.4-10. – Бібліогр.: 9 н.

9. Бабкіна О. В Моделі соціально-правової держави (матеріали до лекції ) /О. І. Бабкіна //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 4. – С. 195-201 . – Бібліогр.: 18 н.

10. Бабкіна О. В. Феліксу Михайловичу Рудичу – 80 років /О. І. Бабкіна //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 4. –С. 217-218.

11. Бабкіна О. І. Актуальні проблеми формування демократичної політикол-правової культури в сучасному суспільстві /О. І. Бабкіна // Сьомі юридичні читання. Культура і право на початку ХХІ століття: матеріали Міжнародної наукової конференції, 19-20 травня 2011 р., м. Київ / Мін-во освіти і науки України, НАН України, НПУ імені М. П. Драгоманова [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С.30-37. – Літ.: 7 н.

12. Бабкіна О. В Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни “Політологія” /О. І. Бабкіна //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 5. – С. 129-130.

13. Бабкіна О. В Нова філософія політики в множинності сучасного світу /О. І. Бабкіна //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 6. – С. 5-11. – Літ.: 17 н.

14. Бабкіна О. В. Політико-правова культура демократичного типу : проблеми формування /О. І. Бабкіна //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 5. – С. 5-10. – Бібліогр.: 6 н.

15. Бабкіна О. В. //Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 54(11). – С. 670-672. – Рец. на кн.: Дем’яненко Б. Л. Розвиток кратологічних знань в Україні / Б. Л. Дем’яненко. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавриленко В. М., 2012. – 794 с.

Підготувала 4-х докторів та 22 кандидата.

       

Карнаух Анна Анатоліївна

Доцент кафедри політично наук. Кандидат політичних наук, 23.00.03 – політична культура та ідеологія,

доцент кафедри політичних наук, тема дисертації: «Становлення політичної культури молоді в умовах демократизації сучасного українського суспільства.

Політична культура (12 год.);

Політичні еліти та лідерство (42 год.);

Політичні партії та рухи (42 год.);

Прикладний політичний аналіз (18 год.);

Політична участь та поведінка (8 год.);

Історія і теорія Української Конституції (42 год.);

Історія політичної думки в Україні (56 год.);

Радикалізм та екстремізм у політичному житті (20 год.).

1. Карнаух А.А. Роль політичної освіти та виховання у процесі формування політичної культури молоді// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 3. – К., 2010. – С.190 – 196.

2. Карнаух А.А. Вплив засобів масової інформації на формування політичної культури молоді // Шості юридичні читання. Матеріали міжнародної наукової конференції 22-23 квітня 2010 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 381 с. – С.317-319.

3. Карнаух А.А. Вплив засобів масової інформації на формування політичної культури молоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 4. – К., 2010. – С.128 – 133.

4. Карнаух А.А., Мельник О.О. Особливості демократизаційних процесів в сучасній Україні // Освіта та наука у вимірах ХХІ століття: матеріали звітно-наукової конференції студентів 19-20 квітня 2011 р. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 381 с.

Горбатенко Ірина Анатоліївна

Доцент кафедри політичних наук. Кандидат політичних наук, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, доцент кафедри політичних наук, тема дисертації: «Політична наука в Україні: передумови виникнення, процес становлення, перспективи розвитку».

Вступ до політології (36 год.);

Державне управління та місцеве самоврядування (20 год.);

Історія зарубіжних політичних вчень (38 год.);

Основні політичні доктрини сучасності (42 год.);

Філософія політики (22 год.);

Актуальні проблеми політичних вчень і загальної теорії політики (22 год.);

Теорія політичних конфліктів (20 год.).

1. Роль соціально-гуманітарної науки і освіти у формуванні майбутнього світопорядку // Політологічний вісник: Зб-к наук. Праць. – К.: ”ІНТАС”, 2008. – Вип. 33. – с. 47 – 57.

2. Порівняльна політологія: історичне підґрунтя і сучасні теоретичні підходи // Політологічний вісник: Зб-к наук. Праць. – К.: ”ІНТАС”, 2008. – Вип. 36. – с. 61 – 71.

3. Структурно-функціональні та соціокультурні детермінанти утвердження громадянського суспільства // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: матеріали міжнародної наукової конференції (7 квітня 2008 р., м. Київ) / За редакцією академіка академії правових наук України О.В.Скрипнюка. – К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2008. – с. 62 – 73 (у співавторстві, співавтор В.П.Горбатенко).

4. Розвиток політичної свідомості молоді як необхідна умова консолідації українського суспільства // Політологічний вісник. Зб-к наук. Праць. – К.: «ІНТАС», 2009. – Вип. 40. -- с. 140 – 148.

5. Системний розвиток знань про політику: проблеми і перспективи // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2009. – Випуск 44. -- с. 666 – 672.

6. Політична культура як об’єкт порівняльно-політологічних досліджень // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2010. – Випуск 3. – с. 12 – 17.

7. Деякі питання практичної підготовки студентів-політологів // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 6. – с. 124 – 129.

8. Від номенклатури до персоналу адміністрацій: проблеми еволюції вітчизняної бюрократії // Політологічний вісник: Зб-к наук. Праць. – К.: ”ІНТАС”, 2011. – Вип. 57. – с. 298 – 306.

Остапенко Марина Анатоліївна

професор кафедри політичних наук. Кандидат політичних наук, 23.00.03 – політична культура та ідеологія, доцент кафедри політичних наук, тема дисертації: «Політичний плюралізм як ціннісна основа демократичного суспільства».

Політична психологія (18 год.); Соціологія політики (38 год.); Основи соціально-політичних досліджень (12 год.);

Політичний маркетинг (20 год.).

За останні 5 років більше 40-ка публікацій за напрямом:

1. Остапенко М. А. Соціальна група як суб’єкт політичних відносин плюралістичного суспільства // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. К.: «ІНТАС», 2009. – Вип. 41.

2. Остапенко М. А. Політична комунікація як спосіб реалізації та джерело політичного плюралізму // П’яті юридичні читання: матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 квітня 2009 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009.

3. Остапенко М.А., Радченко Л.М. Суспільно-політичні інтереси – основа політичної діяльності /Лекції з політології: навчально-методичний посібник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – Випуск 1. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 209-221.

4. Остапенко М. А. Ідеологічний плюралізм: проблема необхідності розвитку і збереження цілісності демократичного суспільства / М. А. Остапенко // Сучасна українська політика. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2010. – Вип. 21. – С.8-21.

5. Остапенко М. А. Партійний плюралізм в умовах перехідного суспільства (український контекст) / М. А. Остапенко // Шості юридичні читання: матеріали Міжнародної наукової конференції 22-23 квітня 2010 року. – К.: Вид-во НПУ м.. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 337-338.

6. Остапенко М. А. Суб’єкти політичної комунікації в інформаційному суспільстві / М. А. Остапенк // Гілея (науковий вісник) [зб. Наук. Праць] / [гол.ред. В.М. Вашкевич]. – К.: 2011. – Вип. 44 (2).- С. 577-582.

7. Остапенко М. А. Громадська і громадянська активність: спроба категоріального аналізу / М. А. Остапенко М. А. // Сучасна українська політика. – Випуск 23. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2011. – С. 247-256.

8. Остапенко М. А. Феномен громадянської активності / М. А. Остапенко // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2010 рік, 9-10 лютого 2011 року / Укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О.П. Ємельянова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – С. 212-213.

9. Остапенко М. А. Політичний плюралізм: багатогранність змісту / М. А. Остапенко // Політичний менеджмент. Політичний менеджмент : наук. Журн. / голов. м.. Ю. Ж. Шайгородський. — 2011. — № 6 (51). — С. 29—36.

10. Остапенко М. А. Вибори як політичний інститут (методична розробка лекції) / М. А. Остапенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / відп. м.. О. В. Бабкіна. — К. : Вид-во НПУ м.. М. П. Драгоманова, 2010. — Вип. 4. — .С. 208-213

11. Остапенко М. А. Соціальна стратифікація та політична стратифікація: кореляція понять / М. А. Остапенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / відп. м.. О. В. Бабкіна. — К. : Вид-во НПУ м.. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 6. — .С. 119-124

12. Остапенко М. А. Плюралізм та неокорпоративізм як моделі узгодження інтересів суспільства і держави / М. А. Остапенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / відп. м.. О. В. Бабкіна. — К. : Вид-во НПУ м.. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 7. — .С. 48-53

13. Остапенко М. А. Політика мультикультуралізму: досвід і проблеми реалізації / М. А. Остапенко // Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2012. – Випуск 26. – С. 263-270.

14. Остапенко М. А. Аксіологічна складова політичного плюралізму / М. А. Остапенко // Друга Всеукраїнська наукова конференція «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р.) : у 3-х частинах. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 2. – С.117-119.

15. Остапенко М. А. Інформаційне суспільство: епоха політики образів / М. А. Остапенко // Наукові записки. Вісник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень м... І.Кураса – Випуск 1 (57). – К., 2012. – С. 320-330.

16. Остапенко М. А. Суспільство і держава: моделі узгодження інтересів / М. А. Остапенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2012. - № 1007 : Серія : Питання політології. – Вип. 20. – С. 145-151.

Аспірант (1); Керівництво магістерськими роботами

Зайченко Лілія Михайлівна

Старший викладач кафедри політичних наук.

Практичні заняття:

Політична культура;

Політичні еліти та лідерство;

Політичні партії та рухи;

Прикладний політичний аналіз;

Політична участь та поведінка;

Історія і теорія Української Конституції;

Історія політичної думки в Україні;

Радикалізм та екстремізм у політичному житті.

1. Зайченко Л.М. Технократичні тенденції у формуванні та реалізації державної етнополітики в постсоціалістичних країнах // Політологічні та соціологічні студії. – Чернівці, 2005

2. Зайченко Л.М. До генези та еволюції технократичної доктрини // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Політологія. Соціологія. Філософія. – Вип.. 4. – Ужгород, 2006.

3. Зайченко Л.М. Технократичні аспекти українських моделей державного управління // Матеріали науково-практичної конференції „Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця України”, 15 грудня 2005 р. – Ірпінь, 2006.

4. Зайченко Л.М. Технократично-управлінський зріз політичної системи суверенної України // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції „Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі”, 8-9 лютого 2006 р. – Київ, 2006.

5. Зайченко Л.М. До генези і сучасного стану концепції політичного технократизму крізь призму політичної етнології // Наукові праці МАУП. – Випуск 2(16). – Київ, 2007.

6. Зайченко Л.М. Минуле, поточний стан і перспективи політичного технократизму крізь призму деяких політолого-етнологічних проблем сучасності // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції „Політолого-етнологічні проблеми розвитку сучасної України”, МАУП, 28 лютого 2006 р. – Київ, 2007.

7. Зайченко Л.М. Технократичні аспекти реформування політичних систем Угорщини та України у світлі уроків відповідних демократичних революцій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Політологія. Соціологія. Філософія. – Вип. 5-6. – Ужгород, 2007.

8. Зайченко Л.М. Розвиток західних політико-технократичних концепцій у другій половині ХХ століття // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – Вип. 2. –Київ, 2012.

Козенюк Андрій Іванович

Старший викладач кафедри політичних наук.

Практичні заняття:

Вступ до політології;

Історія зарубіжних політичних вчень;

Основні політичні доктрини сучасності;

Філософія політики;

Актуальні проблеми політичних вчень і загальної теорії політики;

Теорія політичних конфліктів.

1. Вторинні компоненти політики та їх роль у формуванні політичної духовності. // Альманах міжнародного культурологічного товариства. – К., 2007.

2. Лекції з політології : навч.-методичний посібник /авт.: В. Д. Бабкін, О. В. Бабкіна, В. А. Біленко, В П. Горбатенко, С. В. Горбатенко, М. А. Дмитренко, А. О. Золін, А. А. Карнаух, А. І. Козенюк, Є. В. Мироненко, А. А. Нальотов, М. А. Осипенко, Л. М. Радченко, В. М. Северинюк, С. О. Телешун, Т. В. Ткаченко, Є. Г. Цокур;   за ред.: О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 1. - 332 с.

3. Основні цінності політичної духовності //Вісник НМЦ „Освіта”, Серія// №7, 2009,- 65-81

4. Політична духовність і політична культура. //Нова парадигма.-2009.-№ 4.

5. Цінності політичної духовності в сучасній Україні// Вісник НМЦ „Освіта”, Серія // №7, 2010

6. Шляхи формування політичної духовності. // Наукові записки Інституту проблем виховання АПН України. – К., 2010. – Серія «Філософія виховання».- № 6.

7. Актуальність питання про структуру політичної духовності. Наукові записки НМУ 2011. Серія 3. Історія. № 14

8. Питання політичної духовності в період модернізації. Науковий часопис Сумського національного університету. – Серія Філософія і політологія. – №2.-2011.

9. Структура політичної духовності. // Наукові записки НМУ 2011. Серія 3. Історія. № 13.

10. Типи та структура політичної духовності // Вісник НМУ. Серія 8. філософія, соціологія, політологія. – №4. – К., 2012