Колектив кафедри

Склад кафедри

 

DSC 0226 200 x 300

Ольга Володимирівна Бабкіна -

Заслужений працівник освіти України, академік Академії політичних наук України, Відмінник освіти України, завідувач кафедри політичних наук Інституту політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова.

 

 

 

 


  

DSC 0226 200 x 300Ольга Володимирівна Бабкіна -

 

Заслужений працівник освіти України, академік Академії політичних наук України, Відмінник освіти України, завідувач кафедри політичних наук Інституту політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова.

 

Про викладача

Ольга Володимирівна Бабкіна народилася 18 жовтня 1954 році. Вищу освіту здобула в Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка, де у 1976 році закінчила юридичний факультет та отримала кваліфікацію «Юрист».

Науковий шлях

У 1992 р. О.В. Бабкіна стала першим доктором політичних наук в Україні, захистивши в Інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України докторську дисертацію на тему «Неоконсервативные политические теории: сущность, проблемы и тенденции развития» за спеціальністю «Політична культура та ідеологія». У 1995 р. їй присвоєно вчене звання професора.

З 1993 року, а саме з моменту призначення професора О.В. Бабкіної на посаду завідуючого кафедри політології та соціології в НПУ імені М.П. Драгоманова, почався розвиток політології як спеціальності і науково-теоретичного напрямку. Згуртовуючи навколо себе кращий науковий потенціал, О.В. Бабкіна є новатором науково-методичного поєднання досягнень політичної науки і освітянських методик викладання соціально-політичних дисциплін, їх адаптації до потреб сучасної освіти, політичного і соціально-економічного розвитку України.

Професор О. В. Бабкіна має понад 35 років науково-педагогічного стажу. На даний час очолює кафедру політичних наук Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Є Заслуженим працівником освіти України, академіком Академії політичних наук України, Відмінником освіти України, відомим автором і редактором наукових, навчальних та періодичних видань, членом Міжнародної кадрової академії, головою Спеціалізованої вченої Ради по захисту докторських дисертацій Д 26.053.12 з політичних наук Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Нагороджена Дипломом І-го ступеня Міністерства освіти і науки України; Почесною грамотою Президії Національної академії наук України за багатолітню плідну науково-педагогічну діяльність, вагомі заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, зміцненні творчої інтеграції вищої школи і науки; Почесною відзнакою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України «За вагомий особистий внесок у розвиток політичної та юридичної наук, зміцнення творчих зв’язків з Інститутом держави і права імені В. М. Корецького; Дипломами НПУ імені М. П. Драгоманова «За особливі досягнення на освітянській ниві, за участь у розробці і впровадженні нових освітніх державних стандартів, творче використання новітніх педагогічних технологій, якісне оновлення змісту вищої освіти, зміцнення і розвиток її матеріально-технічної бази; Золотою медаллю «Михайло Петро Драгоманов 1841-1895 рр.»; Подяками за вагомий особистий внесок у розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності.

За участю проф. Бабкіної О.В. з 1996 року було відкрито аспірантуру за спеціальностями 23.00.01 - теорія та історія політичної науки, 23.00.02 – політичні інститути та процеси, у 2004 році аспірантуру та докторантуру – за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія, а у 2013 році – докторантуру за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. З 2008 року професор Бабкіна О.В. очолює Спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій Д 26.053.12 з політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальностями 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, 23.00.02 – політичні інститути та процеси, 23.00.03 – політична культура та ідеологія.

Освітня діяльність

О.В. Бабкіна розробила першу навчальну програму з курсу «Основи політології» для 11-х класів шкіл, гімназій і ліцеїв гуманітарного профілю (1993), член авторського колективу першого в Україні підручника «Основи політології», є співавтором першої навчальної програми нормативного курсу «Політологія» для студентів ВНЗ України (1995), численних навчально-методичних і довідково-енциклопедичних видань з політичних наук. Серед основних праць професора О.В. Бабкіної «Неоконсервативная политическая мысль: сущность, проблемы, тенденции развития» (1991 р.), «Эволюция современного буржуазного государства и права» (1991 р.), «Основи політології» (1991 р.), «Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів» (1998 р.), «Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів» (2001-2008 рр.), «Теорія держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів» (2004 р.), «Україна в пошуках стратегії демократичного розвитку» (2006 р.), «Демократичні детермінанти трансформації українського суспільства» (2007 р.), «Лекції з політології: Випуск 1; Випуск 2» (2009, 2011 рр.) та ін. Співавтор довідково-енциклопедичних видань з політичних наук: «Політологічний енциклопедичний словник» (1997, 2004 рр.), «Мала енциклопедія етнодержавознавства» (1996), «Юридична енциклопедія» (2001-2005 рр.), «Видатні постаті України: Біографічний довідник» (2004 р.), «Політична енциклопедія» (2012 р.), «Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-IV рівнів акредитації» (2014 р.), «Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопед. словник-довідник» (2015 р.).

Поєднавши науково-дослідну роботу із процесом підготовки кадрів вищої кваліфікації, О.В.Бабкіна створила оригінальну концепцію кафедрального Часопису, що визнаний фаховим з політичних наук. Починаючи з 2008 року за загальною редакцією О.В. Бабкіної вийшло вже 15 випусків Наукового часопису «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін». Є членом редакційної колегії численних фахових наукових видань в Україні та за її межами.

В Інституті політології та права професор О.В. Бабкіна викладає авторські курси та спецкурси: «Загальна теорія політики», «Методологія і методи політологічних досліджень», «Проблеми демократії та демократизації», керує написанням магістерських та дипломних робіт студентів, підготовкою дисертацій аспірантами та докторантами кафедри.

Під керівництвом професора О.В. Бабкіної на кафедрі політичних наук, починаючи з початку 90-х років ХХ ст., сформовано науково-теоретичну та педагогічну школу «Концептуальні засади розвитку політичних наук», яка є однією з найперших та найвпливовіших в Україні та за її межами. Наукова школа формувалася в умовах становлення нової політичної науки та освіти в Україні, демократизації суспільної свідомості та політичної культури. Професор О.В.Бабкіна підготувала 5 докторів політичних наук та 25 кандидатів політичних наук.

Сфера наукових інтересів 

Професор Бабкіна О.В. продовжує ретельно досліджувати західну політичну науку, проблеми модернізації, трансформації та демократизації політичного життя постсоціалістичних країн, їх політичних інститутів та суспільно-політичної свідомості, працює над розвитком сучасної вітчизняної політичної освіти, методології політичних досліджень, вивчає особливості формування демократичної політико-правової культури суспільства, його політичної соціалізації в умовах перехідної політичної динаміки, аналізує специфічні політичні реалії соціальної і правової держави.

 


  


2 200 x 280 Горбатенко Володимир Павлович -

доктор політичних наук, професор,

професор кафедри політичних наук

 

 Про викладача

Політолог і правознавець, доктор політичних наук з 2000 р., професор з 2002 р., академік Української академії політичних наук з 2004 р., академік Академії наук вищої освіти України з 2004 р. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого Академії правових наук України (2002 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.), Лауреат премії імені М.П.Василенка НАН України (2008 р.). Нагороджений орденом Князя Ярослава Мудрого V ступеня (2009 р.).

Народився 9 липня 1957 року у селищі Варва Чернігівської області. Закінчив 1984 року історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (тепер Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). У 1990 – 2000 роках працював у цьому університеті: асистент, старший викладач, доцент, докторант; професор, завідувач кафедри політології і соціології. У 2000—2002 рр. – науковий консультант судді Конституційного Суду України. З 2002 р. – завідувач Центру енциклопедичних юридичних досліджень Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, з 2006 р. – заступник директора цього інституту. З 1995 р. – вчений секретар, а з 2004 р. – голова Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук в цьому інституті. За сумісництвом – професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (з 2000 р.), професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2006 р.).

Освітня діяльність

Досліджує проблеми державного управління і місцевого самоврядування, політичної модернізації, політичного аналізу і прогнозування, історії політичних і правових учень, громадянської освіти, філософії права. Підготував 7 докторів політичних наук, 19 кандидатів політичних наук, 2 кандидатів юридичних наук. Розробив і викладає навчальні курси «Політологія», «Порівняльна політологія», «Державне управління і місцеве самоврядування», «Політичний аналіз і прогнозування», «Політична модернізація і транзитивні процеси». Відповідальний редактор українсько-польського журналу «StudiaPolitologicaUcraino-Polona».

Наукові публікації викладача

Автор понад 250 наукових публікацій. Основні: «Політологічний енциклопедичний словник» (1997, 2004, упорядник і науковий редактор); «Політологія: Підручник для студентів» (1998, 2001, 2008, відповідальний редактор); «Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки» (1998, у співавторстві); «Юридична енциклопедія: В 6 т.» (1998 – 2004, відповідальний секретар редколегії, науковий редактор, автор понад 300 статей); «Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть» (1999); «Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства» (2001, у співавторстві); «Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми» (2005, відповідальний редактор); «Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика» (2006); «Прикладна політологія: навчальний посібник» (2008, відповідальний редактор); «Історія вчень про державу і право: навчальний посібник» (2010, у співавторстві); «Україна: Погляд з неба» (2013, автор текстів); «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015, у співавторстві).


  300 x 474Зеленько Галина Іванівна -

доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри політичних наук

 

Дата народження

Зеленько Галина Іванівна народилася 5 жовтня 1971 року у с.м.т. Борова, Київської області.

Освітня діяльність

1993 р. – закінчила з відзнакою історичний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (спеціальність «Історія та суспільствознавство», кваліфікація «Вчитель історії та методист виховної роботи»); 2000 р. - аспірантуру Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси); 2001 р. – стажування у Варшавському університеті (Польща); 2004 р. – стажування у Центрально-східноєвропейському університеті (м. Будапешт, Угорщина); 2007 р. стажування в Європарламенті (м. Брюссель, Бельгія).

Наукові ступені

2001 р. - кандидат політичних наук, дисертація на тему «Україна – Польща: моделі політичної модернізації» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси); 2005 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі філософії та політології; 2007 р. – доктор політичних наук, дисертація на тему «Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі України та країн Вишеградської групи), (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Премія НАН України для молодих вчених «За кращу наукову роботу» (2004 р.) за монографію «Навздогінна» модернізація: досвід Польщі та України». – К.: Критика, 2003. – 215 с.

Науковий шлях

1997-2000 рр. - аспірантура Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України; з вересня 2000 р. і по цей час Інститут політичних і етнонаціональних досліджень (відділ теоретичних і прикладних проблем політології) на посаді молодшого, наукового співробітника, з січня 2003 р. - на посаді старшого наукового співробітника, з червня 2006 р. - вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Інституту, з січня 2008 р. – на посаді провідного наукового співробітника; з вересня 2005 р. - робота за сумісництвом на посаді доцента, з 2009 р. - професора кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка (навчальні курси: політологія, політична конфліктологія); з січня 2009 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова; з 2008 р. Й дотепер – на посаді професора кафедри політичних наук Інституту політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова (навчальні курси: «Політичні інститути зарубіжних країн», «Історія і теорія парламентаризму»).

Громадська діяльність 

З жовтня 2004 р. – головний вчений секретар Асоціації політичних наук України.

Сфера наукових інтересів

Професор Зеленько Г.І. досліджує процеси політичної інституціоналізації посткомуністичних країн, консоціальні практики в Україні та країнах ЦСЄ, перспективи режимної трансформації в Україні тощо. Зеленько Г.І. підготувала чотирьох кандидатів політичних наук.

Наукові публікації викладача

Автор понад 200 наукових публікацій. Основні: «Навздогінна» модернізація: досвід Польщі та України. Монографія» (2003); «Політологічний словник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (2005, автор 21 статті); «Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. Монографія» (2006); ««Політична матриця» громадянського суспільства на прикладі України та країн Вишеградської групи: Монографія» (2007); «Політика в особах. Монографія» (2008, у співавторстві); «Прикладна політологія: навчальний посібник» (2008, у співавторстві); «Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку» (2010, у співавторстві); «Національний суверенітет України в Умовах глобалізації. Національна доповідь» (2011, у співавторстві); «Політичний режим та народовладдя в сучасній Україні. Монографія» (2011, у співавторстві); «Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь» (2012, у співавторстві); «Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. Монографія» (2013, у співавторстві) тощо. 


5 200 x 278 Остапенко Марина Анатоліївна

доктор політичних наук, доцент,

професор кафедри політичних наук

 

 Про викладача

Остапенко Марина Анатоліївна народилася 30 липня 1972 року.

Освітня діяльність

Вищу освіту здобувала у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті держави і права імені В. М. Корецького та отримала науковий ступінь за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. У 2006 році отримала наукове звання доцента кафедри політичних наук. У 2013 році захистила докторську дисертацію.

Професор М. А. Остапенко має близько 15 років науково-педагогічного та педагогічного стажу. З 1999 року і до сьогоднішнього дня працює на кафедрі політичних наук НПУ імені М. П. Драгоманова. Обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента кафедри. Нині працює на посаді професора кафедри. Викладає дисципліни «Політична психологія», «Соціологія політики», «Основи соціально-політичних досліджень». Має магістерську асистентську практику, керівництво аспірантами та магістрами,бере участь у ДЕК.

З 2008 р. по 2013 р. була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.053.12 по захисту докторських та кандидатських дисертацій з політичних наук у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. З 2014 й дотепер року є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Науковий шлях

Професор М. А. Остапенко досліджує проблеми демократії, політичного плюралізму, політичних цінностей, політичної культури. Є авторкою понад 50-ти публікацій, серед яких монографія, три навчальних посібники, розділи у колективних академічних виданнях та наукові публікації. Основні: «Історія політичної думки в Україні: Навчальний посібник» (2007, у співавторстві); «Політична культура суспільства: Навчальний посібник» (2008); «Лекції з політології: навчально-методичний посібник» (2009, у співавторстві); «Політичний плюралізм: нестабільність демократії та пошуки соціальної рівноваги: Монографія» (2013) низка інших.


 2 Новакова Олена Вікторівна

доктор політичних наук, професор,

професор кафедри політичних наук

 

 Про викладача

Політолог та історик, доктор політичних наук з 2008 року, професор з 2010 року, нагороджена Грамотами Міністерства освіти та науки України та Дипломами І-го ступеня  Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України.

Освітня діяльність

Закінчила у 1983 році історичний факультет Ворошиловградського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію з історичних наук у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка (1989р.). У 1990-2000 роках працювала на кафедрі філософії Луганського національного аграрного університету: асистент, доцент. З 2000 по 2014 — доцент, а потім професор кафедри політології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, з 2010 року була обрана головою профспілкової організації цього університету.

Науковий шлях

У 2007 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та процеси — в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. А.Ф.Кураса НАН України. З вересня 2014 року — професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.12 у цьому університеті. Підготувала одного доктора та 5 кандидатів політичних наук. Автор понад 100 наукових робіт — монографій, навчальних посібників, статей у фахових наукових виданнях.

Сфера наукових інтересів

Досліджує проблеми політичної трансформації та модернізації суспільств, розвитку політичних партій та партійних систем, електорального процесу та політичних технологій.


7 200 x 281Волянюк Ольга Ярославівна

кандидат політичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук

 

 Про викладача

Доцент кафедри політичних наук; кандидат політичних наук (2012 р.).

Народилася 14 квітня 1985 року в місті Калуш, Івано-Франківської області. У 2007 р. визнана кращою випускницею року Інституту політології, соціології та права, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія» та здобула кваліфікацію магістра політології. 2007-2010 рр. навчалася на денній формі аспірантури кафедри політичних наук.

Освітня діяльність

З 2006 року - по теперішній час О.Я.Волянюк працює на кафедрі політичних наук в НПУ ім. М.П. Драгоманова: старший лаборант, викладач, старший викладач, доцент. Займається версткою Наукового часопису НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. З 2013 року виконує обов’язки вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Д 26.053.12.

Науковий шлях

Доцент Волянюк О. Я. є автором понад 40 наукових праць, серед яких монографія, навчально-методичні матеріали, анотовані покажчики, наукові статті. Розробила спецкурс «Проблеми суспільної пам’яті і політики» для студентів спеціальності «Політологія».

Сфера наукових інтересів

Проблеми розвитку демократичної політичної свідомості та культури, особливості суспільної пам’яті у сучасній Україні, сучасна західна політична наука, прикладний політичний аналіз.


 10 200 x 259Горбатенко Ірина Анатоліївна

кандидат політичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук

 

Про викладача

Педагог і політолог, кандидат політичних наук з 2007, доцент з 2011. Закінчила 1984 історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького.

Освітня діяльність

У 1984 – 1986 працювала вчителем історії і суспільствознавства у середній школі № 156 м. Києва. З 1986 – викладач суспільних дисциплін у середньому професійно-технічному училищі № 7 м. Києва. У 1996 – 1998 – редактор у видавництві «Генеза». З 1999 працювала у Міжрегіональній академії управління персоналом: старший методист, викладач, старший викладач, доцент кафедри політології. З 2009 – доцент кафедри політичних наук Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Сфера наукових інтересів

Досліджує проблеми розвитку політичної науки і освіти, політичної теорії, громадянського суспільства, державного управління і місцевого самоврядування. Автор понад 30 наукових публікацій. Співавтор підручника «Політологія» (2006), навчального посібника «Історія політично думки в Україні» (2007).


 volowyk 200 x 365Волощук Юлія Іванівна -

кандидат політичних наук,

доцент кафедри політичних наук

 

Про викладача

Кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук. Народилась 24 квітня 1985 року у Тернопільській області. У 2007 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію магістр міжнародних відносин, перекладач. У 2013 році закінчила магістратуру з державного управління в галузі освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Науковий шлях

Протягом 2007 – 2010 років навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на кафедрі політичних наук. У 2012 року захистила дисертаційну роботу на тему «Суспільно-політична діяльність українців Румунії в умовах постсоціалістичної трансформації» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права ім.  В.М.  Корецького.

Освітня діяльність

З вересня 2011 року почала працювати викладачем кафедри політичних наук Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. З 2014 року працює на посаді доцента кафедри політичних наук. Напрям наукового дослідження: суспільно-політичне становище української національної меншини Румунії.

Сфера наукових інтересів

Міжнародні відносини, етнодержавознавство, конфліктологія. Є авторкою понад 15-ти наукових публікацій та методичних рекомендацій.


 12 200 x 298Зайченко Лілія Михайлівна

старший викладач

кафедри політичних наук

 

Про викладача

Народилась 6 грудня 1978 року у м. Києві. У 1995 році закінчила середню загальноосвітню школу № 83 у м.Києві та вступила до Українського державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова на соціально-гуманітарний факультет за спеціальністю «політологія». У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, здобувши кваліфікацію викладача політології, вчителя соціально-гуманітарних дисциплін.

Освітня діяльність

З вересня 2000 року працює на кафедрі політології і соціології на посаді асистента, а з 2004 – на кафедрі політичних наук на посаді викладача кафедри. У 2006 році Зайченко Л.М. переведено на посаду старшого викладача. Протягом даного періоду розробила типові та робочі навчальні програми з курсів «Історія і теорія української конституції», «Історія політичної думки в Україні», «Радикалізм та екстремізм у політичному житті».

Науковий шлях

Зайченко Л.М. займається також науковою діяльністю, зокрема працює над дисертаційним дослідженням нa тему «Еволюція уявлень про роль технократії як специфічної форми політичного управління ХХ – початку ХХІ століть».


 13 200 x 195Козенюк Андрій Іванович -

старший викладач кафедри політичних наук

 

Про викладача

Старший викладач кафедри політичних наук. Народився 28 травня 1972 року в Києві. У 1988 році закінчив 203 середню школу-гімназію з відзнакою.

Освітня діяльність

У 1988 вступив, а у 1998 закінчив Національний педагогічний університет імені М.Горького (нині НПУ імені М.П.Драгоманова) за спеціальністю: «історія і право» та отримав диплом з відзнакою. Зразу прийшов працювати на кафедру політології і соціології, яку очолювала, перший доктор політичних наук, професор О.В.Бабкіна.

Науковий шлях

Розробив і викладає навчальні курси і спецкурси, серед яких: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Основні політичні доктрини сучасності», «Теорія політичних конфліктів», з 2009/10 навчального року: «Актуальні проблеми політичних вчень і загальної теорії політики» і «Філософія політики». Під керівництвом проф. О.В.Бабкіної брав участь в ліцензуванні та акредитації спеціальності, у ліцензуванні освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Сфера наукових інтересів

Питання структури і сутності політичної свідомості, становлення та розвиток загальнодемократичних політичних цінностей, політичної духовності.

 


 14 200 x 173Карнаух Анна Анатоліївна -

кандидат політичних наук, доцент,

доцент кафедри політичних наук

 

Про викладача

Доцент кафедри політичних наук. Народилась 08 грудня 1976 року в м. Києві. У 1992 році закінчила загальноосвітню середню школу № 58 м. Києва. У цьому ж році вступила до Педагогічного коледжу при Київському університеті імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання», який закінчила у 1996 році отримавши диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію учителя початкових класів, вихователя групи продовженого дня. У 1997 році вступила до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на соціально-гуманітарний факультет спеціальність «Політологія», який закінчила у 2002 році отримавши диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію викладача політології, політолога, вчителя соціально-гуманітарних дисциплін. З 2002 по 2005 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі політичних наук НПУ імені М.П. Драгоманова.

Освтівня діяльність

У 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення політичної культури молоді в умовах демократизації сучасного українського суспільства» та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук. У 2011 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за напрямом підготовки «Право» та здобула кваліфікацію спеціаліст права, викладач правознавства (диплом з відзнакою). У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри політичних наук. У 2013 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Державне управління у сфері освіти» та здобула кваліфікацію магістра державного управління (у сфері освіти)(диплом з відзнакою).

З 2005 року і по теперішній час працює на кафедрі політичних наук НПУ імені М.П. Драгоманова та є заступником директора Інституту політології та права з наукової та виховної роботи.

Сфера наукових інтересів

Становлення політичної культури молоді в умовах демократизації сучасного українського суспільства. Викладає такі курси: «Політична культура», «Політичні еліти і політичне лідерство», «Політичні партії та рухи», «Політична поведінка і політична участь».


  Гаврилюк Дмитро Юрійович - викладач кафедри політичних наук

Про викладача

Викладач кафедри політичних наук. Народився 4 травня 1988 року в місті Києві. У 2010 закінчив Національний університет імені М.П. Драгоманова та здобув кваліфікацію магістра політології. Протягом 2010-2013 років навчався в аспірантурі Національного університету імені М.П. Драгоманова. Темою дисертаційного дослідження визначено «Абсентеїзм як феномен електоральної культури в контексті демократизації українського суспільства».

Освітня діяльність

Розробив і викладав курс «Політика і права людини». Оновиви навчальні програми курсів: «Менеджменті маркетинг виборчих кампаній", "Іміджологія", "Політична комунікація", "Спецкурс з політичних технологій", "PR в політичній сфері".

З вересня 2013 року - доцент кафедри політичних наук Факультету політології та права Національного університету імені М.П. Драгоманова.

Науковий шлях

В 2015 ройі захистив дисертаційне дослідження «Абсентеїзм як феномен електоральної культури в контексті демократизації українського суспільства».

Трудова діяльність

2012-2015 рр., політолог, член ГО "Український клуб"

2014 р., політичний аналітик, фріланс, аналітичний центр "ПОЛІТИКА"

2015-2016 рр.,політолог, райтер, консалтингова компанія SIC Group Ukraine

2017-2019 рр., журналіст, директор видання "Слово Громада"

2019-до тепер, координатор проекту по соціальному підприємництву, Українсьакий форум благодійників.

Сфера наукових інтересів

Політичний феномен абсентеїзму, політична амбівалентність та індиферентність українського суспільства, ідея та історія ідеології українського консерватизму, взаємозв’язки та взаємовплив політики та інституту прав і свобод людини, громадянська культура, абсентеїзм, політичний протест, політичне відчуження та індиферентність, проблеми демократизації політичного режиму України, політизація історичних тем вітчизняної історії, деструктивні елементи політичної влади, деінституціоналізація політичних еліт.

Електронна адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.